cz Rýchlorastúce dreviny | Biomass trading

Rýchlorastúce dreviny

Rýchlorastúce dreviny (RRD) patria do širšej kategórie energetických plodín. Charakterizuje ich veľmi rýchly rast a dobrá výhrevnosť, pre tieto vlastnosti sa cielene pestujú pre energetické účely. V našich podmienkach sa najčastejšie využívajú topole a vŕby.

Japonský topoľ

TopolTzv. japonský topoľ, klon J-105, bol vyšľachtený krížením topoľa čierneho a topoľa maximowiczovho (Populus nigra × Populus maximowiczii) v Japonsku. V Európe sa začal cielene pestovať v tzv. výmladkových plantážach pre energetické alebo priemyselné účely v 60. rokoch minulého storočia. V Českej republike boli po prvotných experimentoch založené prvé plantáže energetických drevín až v 90. rokoch, kedy začalo silnieť volanie po širšom využívaní alternatívnych zdrojov vykurovania a obnoviteľných zdrojov energie. V súčasnej dobe vlastní a prevádzkuje skupina Verbava, a. s., ktorej sme súčasťou, viac ako 750 ha plantáží rýchlorastúcich energetických drevín. Pre pestovanie využívame špeciálne vyšľachtené klony topoľov, najčastejšie klon J-105, ktorý je zárukou vysokého výnosu nadzemnej biomasy. Experimentujeme tak isto aj s klonmi vyšľachtenými v Taliansku (AF2, AF8 a Monviso) a s klonmi vŕb zo Švédska (Tora, Tordis a Inger).

Vlastnosti

Japonský topoľ (J-104,J-105) sa vyznačuje vysokou produkciou biomasy a veľmi rýchlym rastom po zrezaní, umožňuje teda opakovanú žatvu, spravidla raz za tri roky. Pestuje sa cielene vo výmladkových plantážach podľa overenej pestovateľskej technológie. Na najlepších stanoviskách môže dosahovať výnos až 90 t/ha biomasy v trojročnej perióde. Výhrevnosť japonského topoľa sa dá pri relatívnej vlhkosti do 20 % prirovnať k hnedému uhliu (14 GJ/t). Je pomerne odolný voči škodcom, nevyžaduje tie najkvalitnejšie pôdy a vykazuje dobrý rast do nadmorskej výšky 500–550 m. Životnosť plantáží sa pohybuje okolo 20 rokov, potom výťažnosť rýchlo klesá.

Príprava pozemku a výsadba

Rýchlorastúce dreviny vyžadujú počas vegetačnej doby stanovisko s dostatkom svetla a vlahy. Príprava pozemku pre založenie plantáže sa robí rovnako, ako u iných poľnohospodárskych plodín. Na jeseň sa robí hlboká orba, na trvalých trávnatých porastoch jej musí predchádzať chemické odburinenie. Na jar stačí príprava pozemku zarovnaním povrchu pôdy, prihnojenie sa nevyžaduje. Podľa bonity pôdy a konkrétnych podmienok na stanovisku sa dá určiť vhodný klon topoľa alebo vŕby. Odrezky rýchlorastúcich drevín sa vysádzajú na jar, spravidla od polovice marca do konca apríla, a to manuálne alebo pri využití mechanizácie. Plantáž vyžaduje intenzívnejšiu starostlivosť len v prvých niekoľkých rokoch po založení, kedy je potrebné najmä likvidovať konkurujúcu burinu. V ďalších rokoch je starostlivosť o porast minimálna. Posúdenie vhodnosti pozemku, jeho prípravu, dodávky certifikovaného sadiva z vlastných matečníc, výsadbu, prevádzku plantáže a žatvu zabezpečuje naša sesterská spoločnosť Wood Capital.

Žatva

Japonské topole (J-104,J-105) sa žnú vo veľmi krátkej, najčastejšie trojročnej perióde, už za túto dobu dosahujú výšku 6–8 m. Žatva prebieha v zimnom období, kedy je vlhkosť drevnej hmoty najnižšia (okolo 50 %) a pôda ešte zamrznutá, čo uľahčuje pohyb mechanizácie. Drevo sa buď ponechá na mieste presychať, alebo sa ihneď spracováva na drevnú štiepku, ktorá sa priamo spaľuje či dosušuje v dobre vetraných skladovacích halách. V prípade nevýhodnej ekonomickej situácie na trhu sa dá žatva o rok odložiť. Počas životnosti plantáže je možné za priaznivých podmienok dosiahnuť až sedem žatiev. Výkupom drevnej štiepky z plantáží a dodávkami koncovým odberateľom sa zaoberá naša spoločnosť Biomass trading.

Zrušenie plantáže

Zhruba po 20 rokoch klesá rentabilita plantáže rýchlorastúcich drevín. Likvidácia plantáže sa vykonáva pňovou frézou, ktorá odstráni pne a časť koreňového systému, zvyšky koreňov je možné vyorať hlbokou orbou. Pre navrátenie pozemku do pôvodného stavu je nutná jeho rekultivácia.

Mimoekonomické efekty

Pestovanie energetických plodín upravujú právne predpisy Ministerstva životného prostredia ČR a Ministerstva poľnohospodárstva ČR. Topole je možné pestovať na nevyužitej alebo nie príliš bonitnej poľnohospodárskej pôde, v záplavových územiach alebo okolo komunikácií a priemyselných objektov. Hrá pozitívnu úlohu tiež ako proti erózny prvok alebo proti hluková a proti prachová bariéra. Nezanedbateľná je aj jeho krajinotvorná úloha.

Širšie využívanie obnoviteľných zdrojov je kľúčovým bodom energetickej politiky všetkých rozvinutých krajín, je šancou pre životné prostredie a pre globálnu klímu.

Biomass trading. Zodpovednosť voči krajine, zodpovednosť voči budúcnosti.

Máte záujem o výsadbu japonského topoľa?    Kontaktujte nás