cz Rychlerostoucí dřeviny | Biomass trading
RRDRRDSchnell wachsende Holzarten

Rychlerostoucí dřeviny

Rychlerostoucí dřeviny (RRD) patří do širší kategorie energetických plodin. Charakterizuje je velmi rychlý růst a dobrá výhřevnost, pro tyto vlastnosti se cíleně pěstují pro energetické účely. V našich podmínkách se nejčastěji využívají topoly a vrby.

Japonský topol

TopolTzv. japonský topol, klon J-105, byl vyšlechtěn křížením topolu černého a topolu maximowiczova (Populus nigra × Populus maximowiczii) v Japonsku. V Evropě se začal cíleně pěstovat v tzv. výmladkových plantážích pro energetické nebo průmyslové účely v 60. letech minulého století. V České republice byly po prvotních experimentech založeny první plantáže energetických dřevin až v 90. letech, kdy začalo sílit volání po širším využívání alternativních zdrojů vytápění a obnovitelných zdrojů energie. V současné době vlastní a provozuje skupina Verbava, a. s., jejíž jsme součástí, více než 750 ha plantáží rychlerostoucích energetických dřevin. Pro pěstování využíváme speciálně vyšlechtěné klony topolů, nejčastěji klon J-105, který je zárukou vysokého výnosu nadzemní biomasy. Experimentujeme rovněž s klony vyšlechtěnými v Itálii (AF2, AF8 a Monviso) a s klony vrb ze Švédska (Tora, Tordis a Inger).

Vlastnosti

Japonský topol (J-104,J-105) se vyznačuje vysokou produkcí biomasy a velice rychlým růstem po seříznutí, umožňuje tedy opakovanou sklizeň, zpravidla jednou za tři roky. Pěstuje se cíleně ve výmladkových plantážích podle ověřené pěstební technologie. Na nejlepších stanovištích může výnos činit až 90 t/ha biomasy ve tříletém obmýtí. Výhřevnost japonského topolu lze při relativní vlhkosti do 20 % přirovnat k hnědému uhlí (14 GJ/t). Je poměrně odolný proti škůdcům, nevyžaduje ty nejkvalitnější půdy a vykazuje dobrý růst do nadmořské výšky 500–550 m. Životnost plantáží se pohybuje kolem 20 let, pak výtěžnost rychle klesá.

Příprava pozemku a výsadba

Rychlerostoucí dřeviny vyžadují stanoviště s dostatkem světla a vláhy během vegetační doby. Příprava pozemku pro založení plantáže se provádí stejně, jako je tomu v případě jiných zemědělských plodin. Na podzim se provádí hluboká orba, na trvalých travních porostech musí předcházet chemické odplevelení. Na jaře postačí příprava pozemku urovnáním povrchu půdy, přihnojení se nevyžaduje. Podle bonity půdy a konkrétních podmínek na stanovišti lze určit vhodný klon topolu či vrby. Řízky rychlerostoucích dřevin se vysazují na jaře, zpravidla od poloviny března do konce dubna, a to manuálně nebo za využití mechanizace. Plantáž vyžaduje intenzivnější péči pouze v prvních několika letech po založení, kdy je třeba zejména likvidovat konkurující plevele. V dalších letech je péče o porost minimální. Posouzení vhodnosti pozemku, jeho přípravu, dodávky certifikovaného sadebního materiálu z vlastních matečnic, výsadbu, provoz plantáže a sklizeň zajišťuje naše sesterská společnost Wood Capital.

Sklizeň

Japonské topoly (J-104,J-105) se sklízejí ve velmi krátkém, nejčastěji tříletém obmýtí, již za tuto dobu dosahují výšky 6–8 m. Sklizeň se provádí v zimním období, kdy je vlhkost dřevní hmoty nejnižší (okolo 50 %) a půda ještě zmrzlá, což usnadňuje pohyb mechanizace. Dřevo se buď ponechá na místě prosychat, nebo se ihned zpracovává na dřevní štěpku, která se přímo spaluje či dosušuje v dobře větraných skladovacích halách. V případě nevýhodné ekonomické situace na trhu lze sklizeň o rok odložit. Během životnosti plantáže je možné za příznivých podmínek dosáhnout až sedmi sklizní. Výkupem dřevní štěpky z plantáží a dodávkami koncovým odběratelům se zabývá naše společnost Biomass trading.

Rušení plantáže

Zhruba po 20 letech klesá rentabilita plantáže rychlerostoucích dřevin. Likvidace plantáže se provádí pařezovou frézou, která odstraní pařezy a část kořenového systému, zbytky kořenů lze vyorat hlubokou orbou. Pro uvedení pozemku do původního stavu je nutná jeho rekultivace.

Mimoekonomické efekty

Pěstování energetických plodin upravují právní předpisy Ministerstva životního prostředí ČR a Ministerstva zemědělství ČR. Topoly lze pěstovat na nevyužité nebo nepříliš bonitní zemědělské půdě, v záplavových územích nebo kolem komunikací a průmyslových objektů. Hraje pozitivní roli také jako protierozní prvek nebo protihluková a protiprachová bariéra. Nezanedbatelná je rovněž jeho role krajinotvorná.

Širší využívání obnovitelných zdrojů je klíčovým bodem energetické politiky všech rozvinutých zemí, je šancí pro životní prostředí a pro globální klima.

Biomass trading. Odpovědnost vůči krajině, odpovědnost vůči budoucnosti.

Máte zájem o výsadbu japonského topolu?    Kontaktujte nás