cz Dřevní štěpka | Biomass trading
dřevní štěpkadrevná štiepkaHolzschnitzel

Dřevní štěpka

Co je dřevní štěpka

Dřevní štěpkaDřevní štěpka je výhodnou variantou pro všechny společnosti, které uvažují o ekologičtějším a levnějším způsobu vytápění nebo výroby elektrické energie. Jde o tuhou součást dřevní biomasy. Dřevní štěpka se vyrábí z odpadu po lesní těžbě dřeva či v dřevozpracujících provozech, nebo z cíleně pěstovaných energetických dřevin.

Vlastnosti

Dřevní štěpka je zcela přírodní, 100% obnovitelný zdroj energie. Protože při její výrobě není zapotřebí přidané energie, např. na sušení či lisování, jde zároveň o velmi levné tuhé biopalivo. Dřevní štěpka se v suchém stavu vyznačuje dobrou výhřevností, kterou lze přirovnat k hnědému uhlí. Společnost Biomass trading dodává na trh dřevní štěpku z cíleně pěstované biomasy kategorie 1, vyhovující normě EN 14961-1 (P45), frakce (velikosti) do 6 cm, vlhkosti do 50 %, obsahu popela do 3 % a výhřevnosti zhruba 8–10 GJ/t.

Třída Hlavni frakce alespoň 75% w-%, mmA Jemná frakce,
w-%
Hrubá frakce, w-%
P16AC
P16BC
3,15< P < 16 mm
3,15< P < 16 mm 
< 12 %
< 12 %
< 3% >16 mm a vše < 31,5 mmC
< 3% >45 mm a vše < 120mmC
P45AC

P45BC

8 < P < 45 mm

8 < P < 45 mm

< 8 % B

< 8 % B

< 6% > 63 mm, a max. 3,5 % > 100 mm, vše < 120 mm,
< 6% > 63 mm, a max. 3,5 % > 100 mm, vše < 350 mm

P63C 8 < P < 63 mm < 6 % B < 6% > 100 mm a vše < 350 mm
P100C 16 < P < 100 mm < 4 % B < 6% > 200 mm a vše < 350 mm

A Číselné hodnoty(P-třída) rozměrů odkazují na velikosti částic procházejících sítem s kulatým otvorem o velikosti podle norem EN 15149-1
B Hlavní frakce pro P45B je 3,15 < P < 45 mm, P63 (3,15 < P < 63 mm), P100 (3,15 < P < 45 mm), a výše jemné frakce  může být maximálně 25% w-%, pokud je surovina  klest, který obsahuje tenké části jako větvičky, jehličí nebo listí.
C Plocha příčného řezu pro nadměrné částice musí být pro P16 až P100 < 18 cm².

Využití

Dřevní štěpka slouží k výrobě tepelné nebo elektrické energie, v kogeneračních zařízeních lze produkovat teplo i elektřinu zároveň. Využívá se zejména ve výkonnějších kotlích k vytápění větších budov, nebo se spaluje spolu s uhlím v klasických elektrárnách. V současné době se plánuje výstavba zdrojů na spalování čisté biomasy, zejména v podobě dřevní štěpky. Při jejím spalování se sice uvolňuje CO2, což je skleníkový plyn, ten je ale zpětně absorbován při růstu energetických dřevin, takže se považuje za CO2 neutrální.

Druh paliva Obsah vody
[%]
Výhřevnost
[MJ/kg]
Objemová hmotnost
volně ložená
[kg/m3]
Dřevní štěpka  10 16,40 170
 20 14,28 190
 30 12,18 210
 40 10,10 225

Pěstování a výroba

Dřevní biomasa, z níž se vyrábí dřevní štěpka, se cíleně pěstuje na tzv. výmladkových plantážích. K tomuto účelu se využívají energetické dřeviny, zejména rychlerostoucí (japonský) topol nebo vrba. Rychlerostoucí topoly se vyznačují rychlým růstem po seříznutí a vysokým výnosem nadzemní biomasy v krátkém čase, umožňují tedy sklizeň zhruba jednou za tři roky. Životnost plantáže je až 20 let, lze tedy dosáhnout i sedmi sklizní a celkový výnos činí až 90 t/ha ve tříletém obmýtí. Rychlerostoucí topol je zároveň nenáročný na podmínky a daří se mu až do nadmořské výšky 600 m, je tedy vhodný pro pěstování na většině území střední a východní Evropy. Lze jej využít i na pozemcích, které nejsou pro tradiční zemědělství příliš vhodné, i v záplavových oblastech. K výrobě dřevní štěpky z čerstvé biomasy se používají kladivové drtiče, pro výrobu jemnější frakce pak nožové štěpkovače. Výhřevnost dřevní štěpky záleží na její vlhkosti, která po sklizni, prováděné zejména na konci zimního období, činí zhruba 50 %. Dřevní štěpka se pak suší na slunci a větru a dosušuje se v řádně větraných skladech.

Biomasa

Biomasa je veškerá hmota živočišného či rostlinného původu. Protože ji lze narozdíl od fosilních paliv obnovovat, řadí se k obnovitelným zdrojům energie. Na vzestupu je cílené pěstování biomasy na plantážích energetických dřevin, využívá se ale rovněž biomasa odpadní, např. rostlinný odpad ze zemědělské prvovýroby, z živočišné výroby, odpad z lesního hospodářství, dřevozpracujícího a potravinářského průmyslu a komunální bioodpad.

Výhody energetického využití biomasy

Biomasa je obnovitelný a levný zdroj energie. Vyznačuje se podstatně nižším obsahem uhlíku, než je tomu u fosilních paliv. Lze ji produkovat takřka po celém území ČR, klesají tak náklady na dopravu. Pěstování biomasy přináší nové podnikatelské příležitosti a přispívá k rozvoji krajiny a venkova. Má rovněž význam pro lesní hospodářství, biologickou rozmanitost a krajinotvorbu.

Biomasa se stále ve větší míře uplatňuje nejen při výrobě tepla a elektřiny, ale rovněž při výrobě biopaliv. Již dnes je nesporné, že její využívání má do budoucna ohromný potenciál, který přináší nové příležitosti pro soukromé zemědělce a investory. Je dokladem toho, že zájmy byznysu a životního prostředí se navzájem nevylučují.

Biomass trading. Pro čistou budoucnost.

Máte zájem o dodávky dřevní štěpky kategorie 1?    Kontaktujte nás