cz Drevná štiepka | Biomass trading

Drevná štiepka

Čo je drevná štiepka

Dřevní štěpkaDrevná štiepka je výhodná možnosť pre všetky spoločnosti, ktoré uvažujú o ekologickejšom a lacnejšom spôsobe vykurovania alebo výroby elektrickej energie. Ide o pevnú súčasť drevnej biomasy. Drevná štiepka sa vyrába z odpadu po lesnej ťažbe dreva či v drevospracujúcich prevádzkach, alebo z cielene pestovaných energetických drevín.

Vlastnosti

Drevná štiepka je úplne prírodný, 100% obnoviteľný zdroj energie. Pretože pri jej výrobe nie je potrebná pridaná energia, napr. na sušenie či lisovanie, ide zároveň o veľmi lacné pevné biopalivo. Drevná štiepka sa v suchom stave vyznačuje dobrou výhrevnosťou, ktorá sa dá prirovnať k hnedému uhliu. Spoločnosť Biomass trading dodáva na trh drevnú štiepku z cielene pestovanej biomasy kategórie 1, vyhovujúcu norme EN 14961-1 (P45), frakcie (veľkosti) do 6 cm, vlhkosť do 50 %, obsah popola do 3 % a výhrevnosť zhruba 8–10 GJ/t.

Trieda Hlavné frakcie aspoň  75% w-%, mmA Jemné frakcie,
w-%
Hrubé frakcie, w-%
P16AC
P16BC
3,15< P < 16 mm
3,15< P < 16 mm 
< 12 %
< 12 %
< 3% >16 mm a všetko < 31,5 mmC
< 3% >45 mm a všetko < 120mmC
P45AC

P45BC

8 < P < 45 mm

8 < P < 45 mm

< 8 % B

< 8 % B

< 6% > 63 mm, a max. 3,5 % > 100 mm, všetko < 120 mm,
< 6% > 63 mm, a max. 3,5 % > 100 mm, všetko < 350 mm

P63C 8 < P < 63 mm < 6 % B < 6% > 100 mm a všetko < 350 mm
P100C 16 < P < 100 mm < 4 % B < 6% > 200 mm a všetko < 350 mm

A Číselné hodnoty(P-třída) rozmerov odkazujú na veľkosti častíc prechádzajúcich sitom s kruhovými otvormi o veľkosti podľa noriem EN 15149-1
B Hlavná frakcia pre P45B je 3,15 < P < 45 mm, P63 (3,15 < P < 63 mm), P100 (3,15 < P < 45 mm), a výška jemnej frakcie  môže byť maximálne 25% w-%, pokiaľ je surovinou haluzina, ktorá obsahuje tenké časti ako vetvičky, ihličie alebo lístie.
C Plocha priečneho rezu pre nadmerné častice musí byť pre P16 až P100 < 18 cm².

Využitie

Drevná štiepka slúži na výrobu tepelnej alebo elektrickej energie, v kogeneračných zariadeniach je možné produkovať teplo i elektrinu zároveň. Využíva sa najmä vo výkonnejších kotloch na vykurovanie väčších budov, alebo sa spaľuje spolu s uhlím v klasických elektrárňach. V súčasnej dobe sa plánuje výstavba zdrojov na spaľovanie čistej biomasy, najmä v podobe drevnej štiepky. Pri jej spaľovaní sa síce uvoľňuje CO2, čo je skleníkový plyn, ten je ale spätne absorbovaný pri raste energetických drevín, takže sa považuje za CO2 neutrálny.

Druh paliva Obsah vody
[%]
Výhrevnosť
[MJ/kg]
Objemová hmotnosť
voľne ložená
[kg/m3]
Dřevná štiepka  10 16,40 170
 20 14,28 190
 30 12,18 210
 40 10,10 225

Pestovanie a výroba

Drevná biomasa, z ktorej sa vyrába drevná štiepka, sa cielene pestuje na tzv. výmladkových plantážach. Na tento účel sa využívajú energetické dreviny, najmä rýchlorastúci (japonský) topoľ alebo vŕba. Rýchlorastúce topole sa vyznačujú rýchlym rastom po zrezaní a vysokým výnosom nadzemnej biomasy v krátkom čase, umožňujú teda žatvu zhruba raz za tri roky. Životnosť plantáže je až 20 rokov, je teda možné dosiahnuť aj sedem žatiev a celkový výnos je až 90 t/ha v trojročnej perióde. Rýchlorastúci topoľ je zároveň nenáročný na podmienky a darí sa mu až do nadmorskej výšky 600 m, je teda vhodný pre pestovanie na väčšine území strednej a východnej Európy. Je ho možné využiť i na pozemkoch, ktoré nie sú príliš vhodné pre tradičné poľnohospodárstvo, ako aj v záplavových oblastiach. Na výrobu drevnej štiepky z čerstvej biomasy sa používajú kladivové drviče, pre výrobu jemnejších frakcií potom nožové štiepkovače. Výhrevnosť drevnej štiepky záleží na jej vlhkosti, ktorá po žatve, prebiehajúcej hlavne na konci zimného obdobia, dosahuje zhruba 50 %. Drevná štiepka sa potom suší na slnku a vetre a dosušuje sa v riadne vetraných skladoch.

Biomasa

Biomasa je všetka hmota živočíšneho či rastlinného pôvodu. Pretože je možné ju na rozdiel od fosílnych palív obnovovať, patrí medzi obnoviteľné zdroje energie. Na vzostupe je cielené pestovanie biomasy na plantážach energetických drevín, využíva sa ale aj biomasa odpadná, napr. rastlinný odpad z poľnohospodárskej prvovýroby, zo živočíšnej výroby, odpad z lesného hospodárstva, drevospracujúceho a potravinárskeho priemyslu a komunálny bioodpad.

Výhody energetického využitia biomasy

Biomasa je obnoviteľný a lacný zdroj energie. Vyznačuje sa podstatne nižším obsahom uhlíka ako u fosílnych palív. Je možné ju produkovať takmer na celom území ČR, klesajú tak náklady na dopravu. Pestovanie biomasy prináša nové podnikateľské príležitosti a prispieva k rozvoju krajiny a vidieka. Má tak isto význam pre lesné hospodárstvo, biologickú rozmanitosť a krajinotvorbu.

Biomasa sa stále vo väčšej miere uplatňuje nie len pri výrobe tepla a elektriny, ale rovnako aj pri výrobe biopalív. Už dnes je nesporné, že jej využívanie má do budúcnosti ohromný potenciál, ktorý prináša nové príležitosti pre súkromných poľnohospodárov a investorov. Je dôkazom toho, že záujmy biznisu a životného prostredia sa navzájom nevylučujú.

Biomass trading. Pre čistú budúcnosť.

Máte záujem o dodávky drevnej štiepky kategórie 1?    Kontaktujte nás