cz Biomasa kategórie 1 | Biomass trading

Biomasa kategórie 1

Biomasa kategorie 1Definícia biomasy kategórie 1 je obsiahnutá  vo vyhláške vlády 477/2012 Zb. zo dňa 31. decembra 2012

Biomasa kategórie 1 sa získava z cielene pestovaných energetických drevín, tj. drevín vypestovaných mimo lesnej pôdy, ktorých hmota nadzemnej časti je využitá k energetickým účelom, prípadne upravená pre prepravu ku koncovému spotrebiteľovi biomasy.

Cielene pestovaná biomasa kategórie 1 musí byť od roku 2014 vypestovaná len na vymedzenej pôde v Českej republike. Táto skutočnosť sa deklaruje identifikáciou všetkých pôdnych blokov, na ktorých je cielene pestovaná biomasa kategórie 1 vysadená.

S každou dodávkou drevnej štiepky kategórie 1 musí odchádzať pomerne zložité „Vyhlásenie výrobcu alebo dodávateľa paliva“. Jeho presné znenie je obsiahnuté v prílohe č. 3 vyhlášky 477/2012 Zb.

Cielene pestovaná biomasa nesmie pochádzať z definovaných energetických drevín uvedených v prílohe č. 4.

príloha vyhláška 477/2012 v plnom znení